MESLEKİ KARAR 2
 
MESLEKİ KARAR 2
( 29/05/2013 tarihli ve 63 sayılı toplantısı)
435/6– Müstahsilden hasat yerinde satın alınacak ürünlere verilecek fiyat hususunda, uyulması zorunlu Mesleki Kararalınması,
Yönetim Kurulu’nun 1846/9 sayılı kararı;
“Müstahsilden hasat yerinde satın alınacak ürünlere verilecek fiyat hususunda, uyulması zorunlu Mesleki Karar alınması görüşüldü: Tarsus Ticaret Borsası Meclisi’nin 30/09/2009 tarih ve 10 sayılı toplantısının 54/3 sayılı Kararında tetkik ve müzakere edilerek kabul edilmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 09/10/2009 Tarih ve 2009/43 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olan Borsamız Örf Adet Teamül ve Esasları’nın 24 üncü maddesinde “Alım satımlarda fiyatların malın brüt bedeli üzerinden belirlenmesi esası getirilmiştir. Borsa Meclisimizin 28/07/2010 tarih ve 20-124/4 sayılı gündeminde kararı bağlanan 1 Nolu Mesleki Karar’da da yayınlandığı ve yürütüldüğü“Alım satımlarda fiyatların malın brüt bedeli üzerinden belirlenmesi esastır.” Kararına istinaden “Müstahsillerden, hasat yerinde satın alınacak ürünlere verilecek fiyatlarda Borsamız Örf Adet Teamül ve Esasları’nın 24 üncü maddesi ile Borsamız 1 Nolu Mesleki Kararı’na istinaden Alıcılarca, alım satıma konu olan ve hasat yerinden taşınarak satın alınacak ürünlerin BRÜT fiyat üzerinden fiyatlandırılması gereği yönündeki kararınızın kabulüne ve 2 nolu MESLEKİ KARAR olarak üyelerimize tebliğsine onay ve tasvibi için Meclisimize havalesine oybirliği ile karar verildi.  
 
KARAR:
Bilgisi alınan kararın neticesinde “Alıcılarca, alım satıma konu olan, hasat ve alım yerlerinden satın alınacak ürünlerin BRÜT fiyat üzerinden fiyatlandırılması gereği yönündeki kararın kabulüne ve 2 Nolu MESLEKİ KARAR olarak üyelerimize uygun vasıtalarla duyurulmasına, Birliğimize bildirilmesine mevcuttaki üyelerce oybirliği ile karar verildi.
 
 
T.C.
TARSUS TİCARET BORSASI
MESLEKİ KARAR
 
Borsa Muamelat Yönetmeliği
Uyulması zorunlu mesleki kararlar
                          Madde 39 — Borsalar, mesleki disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini ve borsa gayelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla belli bir meslek grubuna veya tüm üyelere yönelik olarak gerekli gördükleri bütün konularda, özellikle; borsaya dahil maddelerin alım ve satım usulleri, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uyulması, ölçü ve tartı aletlerinin hilesiz şekilde kullanılması, hileli, karışık, kalitesiz veya standartlara aykırı mal üretilmemesi ve satılmaması gibi halkın sağlık ve iktisadi menfaatlerini ilgilendiren konularda mesleki kararlar alabilir.
                          Mesleki kararlar, aynı çalışma alanı içinde bulunan borsaların görüşüne başvurulmak kaydıyla meclis üye tamsayısının üçte birinin veya yönetim kurulunun teklifi üzerine meclisin kararıyla alınır. Görüşüne başvurulan borsa, bu konudaki teklifin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç yedi gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır.
                          Borsa yönetim kurulları, aynı çalışma alanı içindeki diğer borsaların verdikleri mesleki kararlara itiraz edebilir. İtiraz eden borsanın başvurusu üzerine, en yaşlı meclis başkanının daveti ve başkanlığı altında yönetim kurulları en geç yedi gün içinde birlikte toplanarak ihtilafı çözer. İhtilafın bu toplantıda çözülememesi halinde Birlik, hakem olur.
                          Üyeler mesleki kararlara uymak zorundadır. Bu kararlara uymayanlar hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
                          Mesleki kararlar, ilgisine göre meslek grubu üyelerine veya tüm üyelere uygun vasıtalarla duyurulur. Ayrıca bu kararlar, sınıflandırılmak suretiyle dosyalanarak muhafaza edilir. Bu kararlar, borsalarca elektronik ortama aktarılarak kullanılabilir.
Örf, adet, Teamülleri ve Esasları
Madde 24-
Alım satımlarda fiyatların malın brüt bedeli üzerinden belirlenmesi esastır.