MESLEKİ KARAR 1

 
 MESLEKİ KARAR 1
( 28/07/2010 tarihli ve 20 sayılı toplantısı)
124/4
Bilindiği üzere Borsamıza tescil ettirilen alım satım beyanları 5174 sayılı kanun ve yönetmelikleri çerçevesinde yapılmaktadır.213 sayılı VUK ‘nun 276 ıncı maddesinde Zirai mahsuller maliyet bedeli ile değerlenir.Demektedir. Ayrıca 193sayılı GVK ‘nun 52 ve 53 üncü maddesi ile KDV Kanunun 1 inci maddesinde zirai kazanç ve vergilendirilmesi, zirai faaliyet ve çiftçinin tanımı ile vergiyi teşkil eden konuların açıklaması yapılmıştır. Öte yandan Maliye Bakanlığınca yayımlanan 164 sayılı Gelir Vergisi genel Tebliğinde tevkifat edilecek verginin malın brüt fiyatı üzerinden vergilendirileceği, buna bağlı kesilecek diğer fon, harç ve ücretlerinde yine malın brüt fiyatı üzerinden hesaplanarak ödenmesi gerektiği yönündedir. Bu anlamda ödenecek yasal ücretlerin alıcı tarafından çiftçinin ürettiği ve sattığı zirai ürünün brüt bedeli üzerinden hesaplayarak ödemenin gerçekleştirildiğidir. Tarsus Ticaret Borsası Meclisi’nin 30/09/2009 tarih ve 10 sayılı toplantısının 54/3 sayılı Kararında tetkik ve müzakere edilerek kabul edilmiş ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının 09/10/2009 Tarih ve 2009/43 sayılı onayı ile yürürlüğe girmiş olan Borsamız Örf Adet Teamül ve Esasları’nın 24 üncü maddesinde “Alım satımlarda fiyatların malın brüt bedeli üzerinden belirlenmesi esası getirilmiştir. Bu itibarla, müstahsil makbuzlarında ürünün brüt fiyatı üzerinden ödenecek toplam bedel, tescil ücreti,harç, fon, ve benzeri ödemeler belirtilse ve ürünün brüt bedeli alım satım beyanlarında belirtilse de, Borsamızda işlem gören ürünler, piyasa koşullarında alıcı ve satıcı arasında yapılan alım ve satımlarında net fiyat üzerinden anlaşması sağlanmaktadır. Bu durumda borsamızca yayınlanan istatistikler ve bültenlerde ilan. edilen fiyatlar ile piyasada üretici çiftçi ve alıcı arasında sözü edilen ürünün fiyatında farklılık zuhur bulmaktadır. Borsamız Örf Adet Teamül ve Esasları’nda da belirlendiği gibi “Alım satımlarda fiyatların malın brüt bedeli üzerinden belirlenmesi esastır.” Kararının “Mesleki Karar “ olarak alınmasına bu karara ek olarak üyelerimizin alım satımlarında, alım satıma konu olacak zirai ürünler için alım satıma konu olan üründe fiyat mutabakatının brüt fiyat üzerinden sağlanması gereği yönündeki kararınızın kabulüne ve MESLEKİ KARAR olarak üyelerimize tebliğsine oybirliği ile karar verildi.
 
T.C.
TARSUS TİCARET BORSASI
MESLEKİ KARAR
 
Borsa Muamelat Yönetmeliği
Uyulması zorunlu mesleki kararlar
                          Madde 39 — Borsalar, mesleki disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak, mesleki faaliyetleri kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini ve borsa gayelerinin gerçekleştirilmesini sağlamak amacıyla belli bir meslek grubuna veya tüm üyelere yönelik olarak gerekli gördükleri bütün konularda, özellikle; borsaya dahil maddelerin alım ve satım usulleri, mal ve hizmet arzında sağlık kurallarına uyulması, ölçü ve tartı aletlerinin hilesiz şekilde kullanılması, hileli, karışık, kalitesiz veya standartlara aykırı mal üretilmemesi ve satılmaması gibi halkın sağlık ve iktisadi menfaatlerini ilgilendiren konularda mesleki kararlar alabilir.
                          Mesleki kararlar, aynı çalışma alanı içinde bulunan borsaların görüşüne başvurulmak kaydıyla meclis üye tamsayısının üçte birinin veya yönetim kurulunun teklifi üzerine meclisin kararıyla alınır. Görüşüne başvurulan borsa, bu konudaki teklifin kendisine tebliğ edilmesinden itibaren en geç yedi gün içinde görüşünü bildirmek zorundadır.
                          Borsa yönetim kurulları, aynı çalışma alanı içindeki diğer borsaların verdikleri mesleki kararlara itiraz edebilir. İtiraz eden borsanın başvurusu üzerine, en yaşlı meclis başkanının daveti ve başkanlığı altında yönetim kurulları en geç yedi gün içinde birlikte toplanarak ihtilafı çözer. İhtilafın bu toplantıda çözülememesi halinde Birlik, hakem olur.
                          Üyeler mesleki kararlara uymak zorundadır. Bu kararlara uymayanlar hakkında Oda ve Borsa Üyelerine Verilecek Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır.
                          Mesleki kararlar, ilgisine göre meslek grubu üyelerine veya tüm üyelere uygun vasıtalarla duyurulur. Ayrıca bu kararlar, sınıflandırılmak suretiyle dosyalanarak muhafaza edilir. Bu kararlar, borsalarca elektronik ortama aktarılarak kullanılabilir.
Örf, adet, Teamülleri ve Esasları
Madde 24-
Alım satımlarda fiyatların malın brüt bedeli üzerinden belirlenmesi esastır.