ALİVRE ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ
 
ALİVRE ALIM SATIM SÖZLEŞMESİ TAAHHÜTNAMESİ
 
Taahhütname
 
           Alivre veya vadeli alım satım sözleşmelerinin tarafları ve üyeler, borsaca talep olunan şekilde borsanın Yönetmelik çerçevesinde oluşturulan yetkilerini kullanmasını ve işlemler yapmasını kabul edeceğine dair borsaya vereceği taahhütnameyi ifade eder.
 
Disiplin Suç ve Cezaları
 
           Üyelerden alivre ve vadeli ürün alım satımların düzenini ve dürüstlüğünü bozan, işlere hile karıştıran ve işlemlerin açık, düzenli ve dürüst yürütülmesi için alınan kararlara uymayanlarla, malları karıştırarak aynı pakette değişik ürün teslim edenler ve insan sağlığını bozacak ürünlerin teslimini yapanlar hakkında Kanunun 87 nci maddesinin (c) bendinde belirtilen üyelikten geçici çıkarma cezası verilir, bu fiilin tekrarı halinde ise aynı maddenin (d) bendinde belirtilen üyelikten uzun süreli çıkartma cezaları verilir.
Ayrıca, Kanunun 86 ncı maddesi ve devamındaki disiplin ve para cezaları, disiplin soruşturmasının yürütülmesi, soruşturmanın açılması, savunma hakkı, ceza soruşturmalarının etkisi, kararların tebliği ve para cezalarına ilişkin hükümler alivre ve vadeli alım satım yapan üyeler için de uygulanır.
Bu madde kapsamında verilen cezalar, borsa ilan panosunda bir hafta süre ile ilan edilir.
 
SÖZLEŞME VE BEYAN
 
               Alivre veya vadeli alım satımın tip sözleşmelerle yapılması esastır. Ancak Borsamızın Bakanlık onaylı Tip sözleşmesi olmadığından taraflarca yapılan sözleşmeler de geçerli kabul edilir ve tescil işlemi yapılır. Ancak bu tür alivre sözleşmeler, tip sözleşmeler gibi Türk Ticaret Kanunu çerçevesinde cirosu kabil senetlerden sayılmaz ve ciro olunamaz. Ayrıca bir tip sözleşmeyle bağıtlanmamış alivre veya vadeli alım satımların muhteviyatında olabilecek yetersizlik veya eksikliklerden ya da bunlardan kaynaklanan zararlardan tamamen taraflar sorumlu olur.Borsamızın yaptığınız sözleşmeden doğacak maddi veya manevi hiçbir sorumluluğu yoktur.
 
TEMİNAT    
 
          Taraflarınızca, alivre veya vadeli alım satım sözleşmelerinizde alım satımların karşılıklı teminata bağlanması esastır. Ancak, taraflarınız arasında alım satımın teminatsız olmasına ilişkin özel sözleşmeleriniz de geçerlidir.
Taraflarınızca sözleşmede teminat öngörülmemiş olsa bile, borsamızda tescil olunan alım satımın güvenilirliği ile olabilecek borsa ve diğer zararlarının tazmini amacıyla alım satıma dair sözleşme tarihindeki ortalama borsa fiyatı üzerinden % 10 oranında teminat alınır. Taraflarınızca sözleşmede öngörülen teminat varsa, Borsamızca alınacak teminatta bu orandan daha düşükse teminatlarınız tutarı bu orana tamamlatılır.
Sözleşme tarihinde o ürün borsamızda işlem görmemişse veya borsa fiyatı oluşmamışsa, sözleşmenizde beyan olunan alım satım fiyatı esas alınır ve teminat tutarı hesaplanır.
Teminat, alım satımın tescilini takiben borsa veznesine ya da borsanın belirlediği birime yatırılır veya teslim edilir.
Taraflardan biri, aralarındaki sözleşmede öngörülen veya borsamızca asgari teminat oranına göre hesaplanarak alınan tutarın, piyasada oluşan fiyat farkından dolayı çok yetersiz kaldığını bildirerek borsadan bunun artırılmasını isteyebilir. Bu durumda borsa yönetim kurulu, aynı teminat oranı üzerinden yeni piyasa fiyatına göre olması gereken teminat tutarını gözeterek ve durumu inceleyerek isteği karara bağlar. Teminatın artırılması yönünde karar verilmişse bu durum en geç 3 işgününde taraflara bildirilir. Kararda öngörülen artışa ilişkin teminat, bildirimi izleyen 3 işgünü içerisinde borsaya yatırılır veya teslim edilir. Bu süre içinde teminatını yatırmayanlar hakkında Ticaret Borsaları ile Ürün İhtisas Borsalarında
Alivre ve Vadeli Alım Satım Yönetmeliğinde öngörülen disiplin cezası uygulanır.
 
TEMİNATIN İADESİ
 
            Tarafların ürün devir ve tesliminin ihtilafsız olarak gerçekleştiğine dair beyanını da içeren nihai alım satımın borsamıza bildirilmesi üzerine, borsaca buna ilişkin tescil yapılır ve varsa fiyat farkına ilişkin tescil ücretinin tahsilini müteakip, alınan teminat ilgili taraflara iade edilir. Ancak sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini tamamen yerine getirmeyen tarafın teminatı, yükümlülükler tamamen yerine getirilinceye kadar borsamızda tutulur.
Tarafların anlaşarak, sözleşmeyi feshetmeleri durumunda ise teminat taraftarlara geri verilir.
Taraflar arasında bir anlaşmazlık çıkması durumunda ise, taraflar anlaşmaya varana kadar teminat iade edilmez. Anlaşmazlık ya da ihtilaf mahkemeye intikal ettirilmişse mahkemenin kesinleşmiş kararına kadar teminat tutulur. Teminat hakkında bu kararlarda öngörülen şekilde işlem yapılır.
 
TESCİL
 
                Alivre veya vadeli alım satımların borsalara tescili zorunludur. Alivre ve vadeli alım satımların tescili, Kanunun 46 ncı maddesinde öngörülen Yönetmelik hükümlerine tabidir.
Alivre veya vadeli alım satımlar, buna ilişkin sözleşmeyi müteakip tescil ettirilir ve borsaya tescil ücreti ödenir. Tescil ücreti sözleşme tarihindeki ortalama borsa fiyatına göre hesaplanan bedel üzerinden tahsil edilir.Ve tescil esnasında doğacak vergiler Borsaca tevkif edilir. Sözleşme tarihinde o ürün borsada işlem görmemişse veya borsa fiyatı oluşmamışsa, sözleşmede beyan olunan alım satım fiyatı esas alınır ve tescil ücreti hesaplanır.
Alım satımlarda; taraflar ürün devir veya tesliminin yapılmasını müteakip en geç 7 işgününde nihai alım satımı borsaya bildirmek zorundadır.
Sözleşme tarihinde hesaplanan tescil ücreti, ürünün devir ya da teslimindeki ortalama borsa fiyatı üzerinden hesaplanan tescil ücretinden düşükse, aradaki fark ayrıca tahsil olunur.Farktan doğacak vergilerde tescil esnasında Borsaca tevkif edilir.
Yukarıdaki açıklamalar altında Tarsus Ticaret Borsasının taraflarımızca yapmış olduğu özel alivre satış sözleşmesinden doğacak maddi veya manevi ihtilaflarda veya marazlarda hiçbir sorumluluğu yoktur.Bu taahhütname taraflarımızca okundu , kabul ve taahhüt edilerek biri borsada diğer ikisi taraflarımızda kalacak şekilde 3 (üç) suret olarak imza altına alındı.