SATIŞ SALONU İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

1.0.AMAÇ

Bu sözleşmenin amacı, 5174 Sayılı Kanunun 28 ve 34’ncü maddeleri ile Ticaret Borsalarına verilen görevlere istinaden,  çiftçilerin ve tacirlerin ürünlerine ilişkin alım-satım muamelelerinin, Borsa satış salonunda, rekabet şartları altında, dürüstlük ve açıklık ilkeleri çerçevesinde gerçekleşmesine  ve takibine imkan sağlamaktır.

2.0.KAPSAM

İşbu sözleşme Tarsus Ticaret Borsasında yapılan, peşin ödemeye dayalı “spot” işlemlerin niteliği, alım-satım şekli satış yapan müstahsilin görev ve yükümlülükleri, alım yapan tacirlerin faaliyet ve denetim esasları ile yükümlülükleri, işlemlerin tescil, takip ve kontrolü, ihtilafların halli ve oluşan zararların tazmini, Borsa Üyelerinin yetki ve sorumlulukları ile diğer hususları kapsar.

3.0. SPOT İŞLEMLERİN GERÇEKLEŞME SAFHALARI VE ALIM-SATIM ŞEKLİ

3.1. KANTAR ve NUMUNE ALMA KISMI:

Borsada  ürününü   satmak isteyen  müstahsiller ve tacirlere kantarlarda ürün  tartım  ve  numune alınması hizmetinin sağlandığı bölümdür. Üretici ve  tacirlerden  kimlik  bilgileri,  il,   ilçe  ve  köylerine  ilişkin  ikametgah bilgileri  ile  satılacak  ürüne  ilişkin bilgiler alınarak, bilgisayar sistemine yüklenir. Sonda cihazı ile ürüne ilişkin 3 numune alınır, numunelerden biri   laboratuara, diğeri şahit numune olarak ayrılır ve 3 üncüsü ise satış salonuna  aktarılır. Numuneler satışa en az 2 saat önce getirilir.Boş dolu ölçümlerinde Borsa Kantarı ölçümleri esastır.Kantar ücreti satıcıdan peşinen tahsil edilir.

3.2. LABORATUAR KISMI:

Ürünlerin  kalite,  sınıf, derece ve gruplarının belirlendiği    ve  bilgisayar sistemine  işlendiği  bölümdür.   Ürünlerin    kalite    spektleri,   mevcut uygulamadaki  yasal mevzuat uyarınca  ilgili laboratuar  cihazları  ile  usül ve  yöntemler  dairesinde tespit edilir. Kalite ve sınıflandırılması  yapılan  ürünler,  araç  kantar  sırası  göz önüne alınarak rapor halinde bilgisayar sistemine yüklenir. Sisteme girilen ürün ve  kalite  bilgileri,  Borsa  hizmet   binasındaki    satış    salonunda   yer alan  alım-satım  bölümündeki projeksiyon,tv,internet ve medya araçları destekli bilgisayar sisteminde, satılacak ürünler listesinde sırasına göre yer alır.Laboratuar analiz ücretleri satıcıdan peşinen tahsil edilir.

3.3. SATIŞ SALONU KISMI:

Alıcı  ve   satıcıların  bir  arada  bulunduğu,  arz  ve   talebin    çağdaş  ve modern  bir    ortamda    karşılaştığı     mekandır.

Alım-satım     ve  B) Tescil bölümü   olmak   üzere   iki   kısımdan   oluşur.   Alım - satım muamelelerinde açık arttırma esas alınmıştır. Salon ücreti tescile konu ürünün toplam bedelinin binde 3 tür.

3.3.1. Alım-satım  kısmı:

Alım-satım muameleleri borsa görevlisi aracılığı ile gerçekleştirilir. Laboratuardan gönderilen satılacak ürün ve kalite kriterleri, görevli vasıtası ile projeksiyon,tv,internet ve medya araçları destekli bilgisayar sisteminden yansıtılır.

Alıcılar, dokunmatik ekranlı bilgisayarları kullanarak, rastgele erişimli olarak açık arttırmaya katılırlar. Son aşamada; en son arttırılan fiyat üzerinden, 7 saniye içinde artırım olmadığı taktirde,  ürünün satış fiyatı olarak görevli tarafından sisteme işlenir. Satıcıya ve ürüne ilişkin bilgilerden sonra, alım-satım bölümünde de ürün fiyatı ve alıcıya ilişkin bilgiler tamamlanmış olur. Alım-satım işleminin tamamlanması için, açık arttırma neticesinde oluşan fiyatın satıcı tarafından da onaylanması gerekir. Bu amaçla satıcının onayı sorulur. Satıcının onaylama esnasındaki bekleme süresi, en geç 10 dakikadır.Kantar ve analiz ücretleri ödenen numunelerin alım satımı yapılır.

             3.3.2. Tescil Kısmı:

Satıcı tarafından onaylanan alım - satım işleminin,   bilgisayar sistemindeki kayıtlara işlendiği ve ürün numunesinin, ürün raporu ile birlikte alıcıya teslim edildiği bölümdür.

Alım-satım işlemi,  alım-satım beyannamesine işlenir. Alıcı ve satıcı  imzası  neticesinde,  şahit  numune  olarak  ayrılan kısım torbalanarak alıcıya verilir. Laboratuarda bulunan numune de  torbalanır, ürün raporu ile saklanır. Saklama süresi 24 saattir.

3.3.2.1  Üretici veya satıcı numune torbası ile birlikte ürününü, alıcı deposuna

götürerek teslim eder. Aynı gün veya en geç ertesi günü ( hafta sonlarına denk gelen ertesi gün ilk iş günüdür.) borsa görevlileri, ilgili alıcı deposunda,  satış işleminin teslim, tesellüm ve tediye bakımından yükümlülüklerini yerine getirip getirilmediğini kontrol ederek, satılan ürüne ait müstahsil makbuzuna tescil tarih ve numarası verilerek, alım-satım beyannamesi tamamlanır. Salon ücreti bu esnada satıcı tarafından peşinen tahsil edilir.

3.3.2.2. Borsa satış salonunda işlem gören ürünlerin günlük fiyat bülteni; sözleşme çerçevesinde oluşturulan,  bilgisayar programı marifetiyle, gerek faks ve gerekse internet vasıtasıyla hızlı ve etkin bir şekilde, iletilir.

 

4.0 ALIM SATIMLARDA ANLAŞMAZLIK VE NUMUNE SAKLAMA MÜDDETİ

4.1. İhtilaf Halinde Uygulanacak Olan Hububatların Kalite Kriterlerinin Azami Tolerans Hadleri

 Analiz Adı

Azami Tolerans

Hektolitre

1,0

Protein

0,5

Rutubet

1,0

4.2. Numune   üzerinden     satılan    malın   partisi,  satışa konulan numunesine  uymadığı  ve   daha   düşük   evsafta   bulunduğu   hususunda   anlaşmazlık sonucu  ile  Borsaya başvurulması halinde ;

Borsa görevlilerince, alıcı ve satıcının huzurunda, anlaşmazlık konusu üründen tekrar            numune alınır. İlgili numunenin, borsa laboratuarında kalite ve kriterleri belirlenir.  Şahit numune raporu da gözönüne alınarak,

Ürünün sınıf  ve  kalite kriterleri tolerans payı içerisinde yer alıp almadığına bakılır,  farklılık yoksa, alıcı; ihtilafa konu ürünü teslim alarak, bedelini öder.

Ürünün sınıf ve “a” fıkrasında belirtilen kalite kriterlerinden herhangi birinin azami miktarını  aştığı takdirde, alıcı, satın aldığı ilgili ürünü, satın almaktan imtina etme hakkına sahiptir.

Ancak, her halükârda, alıcının  ürün  numunesine uymadığı için, alım-satım iptal hakkı saklıdır.

Uzlaşma olmadığı taktirde, Borsa hakem heyeti devreye girerek, borsa muamelesi genel kaide ve hükümlerindeki esaslar uygulanır. Her halükarda salon ücreti tahsil edilir. Satıcının olmadığı halde bu ücret alıcıdan tahsil edilir.

4.3. Borsada   satılan     ürünlerin    şahit    numuneleri    laboratuar     analiz   raporu  ile  birlikte 24 saat saklanır.

 

5.0 BORSA ALANI VE BORSA ALIM-SATIM SALONUNDA UYULMASI ZORUNLU KURALLAR 

5.1. Borsa   satış    salonunda     ürününü   satan   üretici   veya tacir, aynı gün ürününü  alıcı   deposuna   teslim   etmek  zorundadır. Alıcıda, satın aldığı  ürünleri  aynı gün teslim almak ve ürün bedelini peşin ödemek zorundadır.

5.2. Borsada   satışı    gerçekleşen  alıcısı belirli ve tescili yapılan ürün, başka bir alıcı  tarafından,   her   ne   şartta   ve   yerde    olursa    olsun  satın alınamaz. Satın alma amaçlı fiil ve harekette bulunamaz.

5.3. Borsa satış salonunda, her üye sadece kendi nam ve hesabına alım yapabilir. Herhangi bir şekilde başka bir firma adına alım ve satım yaptığı tespit edilen firma hakkında Disiplin Kurulu Yönetmeliği hükümlerine göre işlem yürütülür.

Ancak, İlçe sınırları dışında bulunan borsa üyesinin, yazılı talebi ile yetki verilen borsa üyesi, borsa satış salonunda o firma adına alım-satım yapabilir.

5.4. Borsaya    satılmak    amacıyla     getirilen     ürün    araçlarının,   sırası  içerisinde, çevresinde,   kantarların civarında ve ürün araçlarının bekletildiği  araç  park yeri   içerisinde,  borsa   binasının   önünde,   alıcı  ve  satıcıların veya  temsilcilerin   alım – satım yapmaları veya alım-satıma teşebbüs etmeleri yasaktır.

5.5. Alıcılar  ve  satıcılar,   Borsa    satış     salonu     içerisinde    kendilerine tahsis  edilen  yerlerde otururlar.  Gerek  alıcılar  ve  gerekse   satıcılar,  borsa   görevlilerinin   uyarmalarına   gerek  kalmaksızın   ölçülü  hareket  etmek,   gereksiz   yüksek   sesli   konuşmalardan     kaçınmak,   kabuklu  kuruyemiş   yememek,  sigara     içmemek,   satış    masalarında    gazete  okumamak   gibi   kurallara   uymak  ve  bir  kamu  kurumu çatısı altındaki ciddiyetle    bağdaşmayacak    söz    tavır    ve   hareketlerden  kaçınmak zorundadırlar.

6.0 İLGİLİ DÖKÜMAN VE KAYITLAR

           

    §  Müstahsil Alım Beyannamesi                                                              TTB-FR-017

    §  Tartım Bilet Formu                                                                              TTB-FR-083

    §  Analiz Talep Formu                                                                             TTB FR-084

    §  Numune Formu                                                                                   TTB FR-085