Hububat ve Bakliyat İhtisas Komisyonu

Komisyon Hakkında

KOMİSYON

Sefa TÜRKMEN

Ünvanı : Komisyon Üyesi

Ad-Soyad : Sefa TÜRKMEN

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

Hüseyin NESLİHANOĞLU

Ünvanı : Komisyon Üyesi

Ad-Soyad : Hüseyin NESLİHANOĞLU

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

İbrahim CEYLAN

Ünvanı : Komisyon Üyesi

Ad-Soyad : İbrahim CEYLAN

İş Yeri Adı: "."

Adres : "."

Telefon : "TELEFON NUMARASI"

KOMİSYON KARAR

TARSUS TİCARET BORSASI

TARAFINDAN ÖĞRENCİLERE VERİLECEK KARŞILIKSIZ

NAKDİ YARDIM YAPILACAK ÖĞRENCİ SEÇME

KILAVUZ REHBERİ

AMAÇ

Madde 1- Bu rehberin amacı; Türkiye’nin ekonomik gelişmesinde önemli rolü olan eğitimi desteklemek, eğitimde fırsat eşitliğinin

sağlanmasına katkıda bulunmak üzere, 5174 sayılı Kanunun 41.maddesi o) fıkrası gereğince, Tarsus Ticaret Borsası bütçesinden

ayrılacak paydan öğrencilere verilecek karşılıksız yardımın esas ve şartlarını belirlemektir.

KAPSAM

Madde 2- Bu rehber, 3 üncü maddede belirtilen yüksek öğretim kuruluşlarında öğretim gören veya öğretime başlayan (1. ve 2. sınıf

öğrencileri), bu konuda mali desteğe ihtiyacı olan öğrencilere Borsa’ ca verilecek karşılıksız yardımın ödenmesiyle ilgili usul ve

işlemleri düzenler.

YARDIMDAN YARARLANACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK NİTELİKLER

Madde 3- Borsanın yardımından, yurt içindeki üniversitelerde öğrenim gören 1. ve 2. sınıf (açık öğretim öğrencileri, hazırlık öğrencileri, 3. ve 4. sınıf öğrencileri ve 2. öğretim öğrencileri, yüksekokul öğrencileri ile özel eğitim kurumlarında okuyanlar

yardımından yararlanamaz.) yüksek öğrenim öğrencileri, öğrenim sürelerince yararlanabilirler.

Yardım verilecek öğrencilerde aşağıdaki nitelikler aranır:

a) T.C. vatandaşı olmak,

b) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumunun öğrencisi olmak,

c) Birinci sınıfta 22, ikinci sınıfta 24 yaşından büyük olmamak,

d) Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak,

e) Maddi desteğe ihtiyacı olmak,

f) Liseyi Tarsus’ta bitirmiş olmak. (lise diplomasının fotokopisi)

g) Kazandığı üniversitenin 1. sınıf veya 2. sınıfında okuyor olmak.

YARDIMIN YAPILACAĞI ÖĞRENCİ SAYISI VE MİKTARI

Madde 4- Her yıl kaç öğrenciye yardım verileceği, yardımın miktarı ( Devletçe verilen bursların miktarı dikkate alınarak ) Yönetim

Kurulunun teklifi Meclisin onayı ile Borsa bütçesi ile birlikte belirlenir.

İLAN VE DUYURU

Madde 5- Yardımın sayısı ve miktarı Meclis tarafından belirlendikten sonra , ………..…… ve ……….……… ayı içinde yardımlarla ilgili bilgiler, yardım verilecek eğitim dalının özellikleri ve eğitim dönemleri dikkate alınarak Yönetim Kurulunun uygun göreceği vasıta ve usullerle duyurulur.

BAŞVURMA

Madde 6- Yardımından yararlanmak isteyenler Borsa Genel Sekreterliğinden temin ederek dolduracakları “Yardım İstek Dilekçesi “ ve “ Durum Bildirimi Formu” nu duyuruda bildirilen süre içinde Borsaya verirler.

Bu belgelere;

- Bir adet vesikalık fotoğraf,

- Nüfus cüzdan sureti ve İkametgah il muhabiri, (muhtarlık onaylı)

- Öğrenim kurumundan tasdikli öğrenci belgesi,(yeni kazananların ön kayıt belgesi)

-Anne ve/ veya baba çalışıyor ise bağlı oldukları kurumdan maaş bordrosu, emekli ise maaş cüzdan fotokopisi. (Tasdikli) Anne –baba

boşanmış ise mahkeme kararı, ebeveynlerden biri vefat etmiş ise ölüm ilmühaberi,

YARDIMIN TAHSİSİ

Madde 7- Kimlere yardım verileceği Yönetim Kurulunun kararı ile bu rehberin 2. maddesindeki esaslara uygun olarak

belirlenir.Ancak , Borsa Personelinin üniversitede okuyan çocukları 1. derece burs alma hakkına sahiptir.

Yardım için başvuranların sayısı kontenjanı aştığı taktirde, öncelik sırasının tespitinde, Borsa Personelinin üniversitede okuyan çocukları 1. sırada olmak üzere, diğer başvuru yapan öğrencilerin önceki öğrenim süresindeki başarısı ve mali durumu dikkate alınır.

ÖDEME

Madde 8- Yardımlar, öğrenciye aylık ve nakit olarak ödenir. (9 ay)

Bir yıllık yardım tutarı öğrencinin fiilen öğrenim gördüğü süreyi kapsar.

Ödeme, bütün işlemlerin tamamlanmasını takip eden aybaşından itibaren başlar.

ÖĞRENCİNİN DURUMUNUN İZLENMESİ

Madde 9- Yardımın devamı için, öğrencinin ikinci sömestire sonunda en geç güz dönemi sınavlarını takiben okuldan temin edeceği sınıfını borçsuz geçtiğini veya tekrar dersi olmadığını bildiren öğrenim belgesini Borsaya ibraz etmesi zorunludur.

Gerekli görülen hallerde Borsa, ilgilinin öğretim kurumu nezrinde sınıf geçip geçmediğini, öğreniminin dondurulup dondurulmadığını izleyebilir.(Raporla bildirilmeyen öğrenimin dondurulmasında burs kesilir) ilişkin bilgiler yer alır.

YARDIMIN KESİLME HALLERİ

Madde 10- Yardımlar aşağıda belirtilen hallerde kesilir.

a) Öğrencinin devam etmekte olduğu öğrenim kurumundan mezun olması ,

b) Öğrencisi bulunduğu öğretim kurumunca, geçici veya sürekli okuldan uzaklaştırılma cezası ile cezalandırılması,

c) Gerek okul içinde ve gerekse okul dışında öğrencilik vakarına yakışmayan bir halinin tespit edilmesi veya üniversite tarafından

d) Öğrencinin Atatürk ilkeleri, laiklik, demokrasi ve ülke bütünlüğü aleyhine fiil ve davranışlarının tespit edilmesi ve siyasetle

e) Öğrencinin herhangi bir kuruluşta ücretli görev alması,

f) Öğrencinin“Yardım İstek Dilekçesi “ ni veya “Durum Bildirim Formu” nu gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurduğunun tespit edilmesi veya

anlaşılması,

g) Öğrencinin halen devam etmekte olduğu sınıfta kalması veya bir üst sınıfa tekrar dersi bırakarak veya başarısız olarak geçmesi,

h) Öğrencinin askere gitmesi,

ı) Öğrencinin öğrenim durumunun dondurulması.(raporsuz)

i) En az dört yıl süreli yüksek öğrenim sürelerini tam yılında bitirememeleri .

j) Yönetim Kurulu Borsa bütçesinin durumuna göre ; öğretim yılı içinde dahi verdiği yardımı ferdi veya toplu olarak kesebilir.

k) Kurum veya Kuruluşlardan yardım, burs ve benzeri adlarda yardım aldığı anlaşıldığında,

Borsa gerekli gördüğü hallerde ibraz edilen belgelerin veya bildirimde beyan edilen hususların doğruluğunu her zaman araştırabilir. “Yardım İstek Dilekçesi “ veya “ Durum Bildirim Formu”nun gerçeğe aykırı ve yanıltıcı olarak doldurulması tespit olunduğu halinde, bur siyerin daha önce aldığı yardım meblağının geri alınması için gerekli takibata geçilir ve bur siyerden 6183 sayılı kanun maddeleri hükmünde tazminat talep edilir. Ancak Durum Bildirim Formlarını sehven yanlış dolduranların, yazılı başvuruları ve almış oldukları yardım meblağlarının tamamen geri ödemeleri halinde Yönetim Kurulunun kararı ile bunlar hakkındaki tazminattan vazgeçme kararı verilebilir.

TEKRAR YARDIMIN BAĞLANMASI HALİ

Madde 11- Öğrenim süresi içinde sınıfta kalmak veya tekrar dersi bırakmak veya sorumlu olarak geçmek suretiyle yardımları kesilenlerin, sınıflarını

bölüm ortalamalarının +1 puan fazlası ile geçmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere Yönetim Kurulu onayı ile yeniden yardım alabilmeleri

mümkündür. Ancak Yönetim Kurulu bu gibi başvuruları ilk defa yardım almak üzere başvuranlardan sonra göz önüne alır ve bu şekilde yardım

alacakların sayısını maddi imkanlara göre tespit eder.

YARDIM SÜRESİ

Madde 12- Yardım ödeme süresi, yıl içinde öğrencinin fiilen öğrenim gördüğü süreyi kapsar.

YÜRÜTME

Madde 13- Borsa Yönetim Kurulunun görüşü alınarak hazırlanan İşbu Kılavuz Rehber yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

YÜRÜRLÜK

Madde 14- Bu Kılavuz Rehberin içeriği , Borsa Yönetim Kurulunca yürütülür.

A Ç I K L A M A LA R :

1- Yardım verilebilmesi için:

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b)En az dört yıl süreli yüksek öğrenim kurumunun 1. ve 2. sınıf öğrencisi olmak (açık öğretim öğrencileri, hazırlık öğrencileri, 3. ve 4. sınıf

öğrencileri,meslek yüksekokulu, yüksek okul ile özel eğitim kurumlarında okuyanlar yardımdan yararlanamaz.)

c) Birinci sınıfta 22, ikinci sınıfta 24 yaşından büyük olmamak,

d) Herhangi bir firma veya kuruluşta daimi eleman olarak çalışmamak gerekmektedir,

e) Liseyi Tarsus’ta bitirmiş olmak.

2- “Durum Bildirim Formu“ndaki sorular eksiksiz ve anlaşılır bir şekilde doldurulacaktır. Eksik cevaplı formlar kesinlikle ve uyarılmadan değerlendirmeye alınmayacaktır.

3- Yüksek öğrenim kurumuna ilk defa kayıt yaptıranlar, kayıt belgelerini, ara sınıftakiler ise okuldan temin edecekleri öğrenci sınıf geçme ve ders geçme (alttan ders almadan) belgelerini forma ekleyeceklerdir. Bu belgelerde ayrıca, öğrencinin başka bir kurumdan yardım alıp almadığı hususu da belirtilecektir.

4- Yardım verilmesine hak kazananlar, Borsa Duyuru Panosuna asılacak listelerde ilan edilecek, ayrıca kendilerine mektupla bildirilecektir.

NOT : Bilgiler her yeni okuma yılında güncellenecektir.Form eksiksiz bir şekilde doldurulacaktır.Eksik formlar, form sahibi yardım isteklisi uyarılmadan değerlendirmeye alınmayacaktır.

Vicdani Yükümlülük

Öğrenimini tamamlayan her burslu hayata atıldıktan sonra bir başka öğrenciye TARSUS TİCARET BORSASI aracılığıyla burs sağlamayı vicdani bir yükümlülük olarak kabul eder.