29
İlgi : 03.04.2023 tarihli ve E-94997749-552.01.05.01-00084233886 sayılı yazı.
Bilindiği üzere, 2021/22 sayılı “İhracatta Ticari Kalite Denetimlerinin Risk Esaslı Yapılması Amacıyla Firmaların Sınıflandırılmasına İlişkin Tebliğ” hükümlerince sınıflandırılmış olan ihracatçı firmalar Sorumlu Denetçi istihdam etmekle yükümlüdür.

Bakanlığımız Orta Akdeniz Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından anılan Tebliğ'in 11'inci maddesi hükümleri doğrultusunda 24-26 Nisan 2024 tarihlerinde Mersin'de 2024/21 sayılı Ürün Güvenliği ve Denetimi Tebliği eklerinde yer alan tüm ürün gruplarını kapsayan Sorumlu Denetçi Eğitimi düzenlenecektir. Eğitime ilişkin duyuru Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi'nde yapılmış olup, Kurumlarınız aracılığıyla ihracatçı firmalarda istihdam edilen çalışanların bu konuda bilgilendirilmesinin faydalı olacağı düşünülmektedir.

Bilgileri ve gereğini rica ederim.

S. Murat SEYHAN
Ticaret Denetmeni Müdürü V.

[Devamını oku...]

26
İlgi yazıda, Türkiye Mezunları Programı (TMP) kapsamında ülkemiz yükseköğretim kurumlarından, dil kurslarından ve akademilerinden aldıkları eğitimi başarılı olarak tamamlayan uluslararası mezunlarımızın kendi aralarında ve Türkiye ile kurdukları iletişimin mezuniyetleri sonrasında da devamını temin etmek amacı
ile muhtelif faaliyetler yürütüldüğü belirtilmektedir.
Yazıda devamla, TMP kapsamında 150.000'den fazla Türkiye mezununun bilgilerinin derlendiği "Türkiye Mezunları Portalı"nın
https://www.turkiyemezunlari.gov.tr/) hayata geçirildiği ve bir veri tabanı olması yanında Türkiye mezunları için bir kariyer sayfası yönü de bulunan portalda, dünyanın 184 farklı ülkesinde mukim, ülkemizi tanıyan ve çoğunlukla Türkçe bilen Türkiye mezunlarına yönelik ülkemizin diğer ülkelerdeki kamu veya özel sektör girişimleri bünyesinde istihdam olanaklarının duyurusu yapılmakta olduğu ve ihtiyaca göre nitelikli mezunların iş başvuruları alınmakta veya ilgililere yönlendirildiği ifade edilmektedir.
Söz konusu Portaldan şirketlerimizin istifade etmesi amacıyla ekte yer alan afişler ve broşürler ile web sitesinin üyelerinize duyurulmasını rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

26
İlgi'de kayıtlı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme idaresi Başkanlığı Girişimcilik Dairesi Başkanlığı'nın yazısı ile girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ifade eden ve Avrupa Komisyonu'nun sponsorluğunda 2006
yılından bu yana düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 2011 yılından itibaren Türkiye'nin de katıldığı, ödül programının ülkemizde duyurulması ve belirlenen iki adayın Komisyona bildirilmesi konusunda da KOSGEB'in görevlendirildiği belirtilmiştir.
Söz konusu yarışmaya; • Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve kuruluşları
• Kamu-özel ortaklıkları
• Üniversiteler
• KOBİ'ler (Sadece 6. Kategori Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik Kategorisinden) başvurabilecektir.
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.
https://ec.europa.eu/growth/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-awards_en 2024 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine başvuracak adayların www.kosgeb.gov.tr adresine veya yazı ekinde yer alan başvuru formunu doldurarak 01 Temmuz 2024 tarihine kadar KOSGEB Başkanlığına iletilmesi talep edilmektedir.
Bilgilerinizi ve Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine yönelik yapılması talep edilen başvuruyu üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

26
Tarım ve Orman Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarihinde çıkmış 21 Mart 2024 Birinci Başvuru Çağrı İlanına bulunmaktadır.
Başvuru kabulüne ilişkin bu çağrı, IPARD Programı 2021-2027 dönemi kapsamında yatırım yapmak isteyen işletmeler tarafından destek almak üzere yapılacak başvurular ile ilgilidir.
IPARD III Dönemi Birinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden aşağıda yer alan sektörlerden proje başvurusu yapılabilecektir.


Detaylar Dosyalar kısmında ekli olan 22.03.2024 Tarih ve 540563 sayılı evraktadır.

[Devamını oku...]

18
İlgi : 06.03.2024 tarihli ve 380737 sayılı yazınız
İlgi'de kayıtlı yazıda 31 Ocak 2024 tarih ve 2024-02 sayılı KOSGEB İcra Komitesi toplantısında alınan kararlar
gereği yeni dönemde KOSGEB tarafından uygulanacak destek programlarına yapılacak başvuruların değerlendirme ve karar kurullarında bağımsız değerlendirici olarak sektör temsilcilerine de görev verilmesi planlanmaktadır.
Bu kapsamda bağımsız değerlendirici olarak ilgili kurullarda görev almak isteyen kayıtlı üyelerinizden, alanı ile ilgili konularda asgari fakülte veya dört yıllık eğitim veren yüksekokul mezunu ve en az 5 yıl deneyimi olan işletme sahibi/ortağı/üst düzey yöneticilerin bilgilerinin ekteki tabloya işlenerek 25.03.2024 Pazartesi gününe kadar bildirilmesi hususunda gereğini rica ederiz.
Saygılarımızla,
e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter
EK: Bağımsız Değerlendirici Listesi (1 sayfa)V

[Devamını oku...]

12
Bilgi Teknoloji ve İletişim Kurumu'ndan Birliğimize iletilen duyuruda ülkemizde hâlihazırda tahsisi gerçekleştirilen gov.tr, com.tr, org.tr vb. yapısındaki alan adlarına ek olarak, daha kısa ve daha avantajlı olan ".tr" (örn. tobb.tr) yapısındaki alan adlarına sahip olunabileceği ifade edilmektedir.
Yazıda devamla Hali hazırda aşağıda listelenen uzantıları içeren alan adlarına, yalnızca ".tr" uzantılı alan adı tahsislerinde öncelik tanınacaktır. (örneğin ziraatbank.com.tr sahibi ziraatbank.tr için başvuru yapabilir)  "kep.tr", "av.tr", "dr.tr", "com.tr", "org.tr", "net.tr", "gen.tr", "web.tr", "name.tr", "info.tr",
"biz.tr", "tv.tr", "bbs.tr", "tel.tr"
Bu kapsamda 14 Şubat 2024 tarihinden itibaren 14 Mayıs 2024 tarihine kadarki üç aylık süreçte başvurular alınacak ve 14 Mayıs 2024 ile 14 Haziran 2024 arasında tahsis işlemleri gerçekleştirilecektir.
Detaylı bilgiye https://www.trabis.gov.tr/info/a.tr adresinden ulaşılabilmektedir.
Bilgilerinizi ve üyelerinize duyurmanızı rica ederim.
Saygılarımla,

[Devamını oku...]

11
İlgi (a)' da kayıtlı Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü'nün yazısı ile Mesleki ve teknik ortaöğretim kurumlarında öğrenim görmekte olan öğrencilerin işletmelerde mesleki eğitim ve staj çalışmaları ile meslek alan/dal derslerinin eğitiminin yapıldığı atölye ve laboratuvarlarda iş sağlığı ve güvenliği
ile ilgili iş ve işlemler İlgi (b-c-d) Kanunlar, İlgi (e-f-g-h-i-j-k) Yönetmelikler, İlgi (l-m) Genelgeler ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde yürütüldüğü belirtilerek, 2024 yılına mahsus olmak üzere Şubat ve Mart aylarında, sonraki yıllarda ise çalışma takvimi esas alınarak ağustos ayı sonuna kadar yapılacak ilgili tüm toplantılarda iş sağlığı ve güvenliği konuları gündeme alınacağı belirtilmiştir.

Diğer yandan, ilgi (c) Kanunun 41 inci maddesi kapsamında Bakanlıklara bağlı eğitim kurumlarının dışında kamu ve özel kurum ve kuruluşlarında yapılan aday çırak, çırak ve kalfaların eğitimi ile işletmelerde yapılan mesleki eğitim, öğrencilerin bu eğitiminden sorumlu işletmelerin bağlı olduğu oda veya birliklerin temsilcilerinin katılımıyla öğrencilerin eğitim aldığı işletmelerde bakanlık müfettişleri veya eğitim müfettişlerince eğitimin müfredata ve ilgili mevzuata uygunluğu konusunda denetimler yapılacağı bilgisine
ulaşılmıştır.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla,

[Devamını oku...]

26
İlgi : Ticaret Bakanlığı'ndan alınan 16.02.2024 tarihli ve 94049674 sayılı yazı.

Ekte bir örneği sunulan ilgi yazıda, 5-6-7 Mart 2024 tarihlerinde Ticaret Bakanlığı tarafından "Ticaret Bakanlığı İhracat Süreçleri ve Devlet Destekleri Eğitim Programı"nın çevrimiçi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış olup, programa katılmak isteyenlerin 1 Mart 2024 tarihi saat 12.00'ye kadar yazıda verilen kayıt
linki üzerinden kayıt yaptırabileceği bildirilmiştir.

Bilgilerini ve üyelerinize duyurulmasını önemle rica ederim.
Saygılarımla,

e-imza
Mustafa SARAÇÖZ
Genel Sekreter

[Devamını oku...]

26
İlgi : Çukurova Kalkınma Ajansının 19.02.2024 tarihli ve 654.002451 sayılı yazısı. .
İlgi yazı ile Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığının Ulusal Otorite görevini yürüttüğü Akdeniz Havzasında Sınır Ötesi İşbirliği Programının 103,6 milyon avro tutarındaki birinci teklif çağrısının 15 Aralık 2023 tarihinde yayımlandığı, program kapsamında, ülkemiz ve
havzadaki diğer program ülkelerinden uygun kurum ve kuruluşların ortaklaşa hazırlayacakları projelerin destekleneceği, Bu bağlamda Adana, Mersin, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş illerinde yer alan potansiyel başvuru sahiplerine yönelik bilgilendirme etkinliği düzenleneceği, bilgilendirme etkinliğinin 22 Şubat 2024 tarihinde Mersin' de gerçekleştirilmesi planlandığı, etkinlikte Akdeniz Programının genel yapısına ilişkin bilgi verilerek, birinci teklif verme çağrısının kurallarıyla ilgili bilgilendirme yapılacağı,Bilgilendirme etkinliğine katılmak isteyenlerin https://cbc.ab.gov.tr/duyuru/50806/akdenizprogramibilgilendirmeicinmersinde?
lang=tr linkinden etkinliğe kayıt yaptırmaları gerektiği ve her kurumdan en fazla iki temsilcinin kaydının kabul edileceği belirtilerek, etkinliğe ilgililerin katılım sağlamaları bildirilmiştir.


Bilgilerinizi rica ederim.
Mehmet Ali AKYÜZ
Kaymakam

[Devamını oku...]

01
İlgi : Çukurova Kalkınma Ajansının 29.01.2024 tarihli ve 2427 sayılı yazısı.
İlgi yazı ile bölgesel girişimcilik ekosistemini geliştirmeye yönelik çeşitli faaliyet ve altyapıları hayata geçiren Çukurova Kalkınma Ajansının 2023 yılında teknoloji tabanlı girişimlere yönelik Genç Girişimci Destek Programı uygulamaya başladığı, Ocak ayı itibariyle nihai aşamaya gelen programda girişimcilerin minimum uygulanabilir ürünlerini ürettikleri, programın son aşaması olan girişimcilerin yatırımcılarla buluşması için girişimcilerin girişim sermaye fonları, melek yatırımcılar ve ekosistem paydaşlarının katılımı ile 01 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13.00' de Çukurova Kalkınma Ajansı Konferans Salonunda demoday etkinliği gerçekleştirileceği belirtilerek, ekte gönderilen program doğrultusunda ilgi duyan girişimcilik paydaşlarının katılım sağlamaları bildirilmiştir.
Bilgi ve gereğini rica ederim.

[Devamını oku...]

Sayfa 1 / 36İlk   Geri   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  İleri   Son