Borsa Üyelerini İlgilendiren 7326 Sayılı Kanun Açıklamaları

  • 15.06.2021
  • tarsustb
7326 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 09.06.2021 tarihli Resmi gazetede yayımlanmıştır. Kanun içeriğine ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır:
1.KAPSAM
Kanun'un 10 uncu maddesinin 4 inci fıkrası uyarınca 30/4/2021 tarihi itibarıyla ödenmesi gerektiği hâlde bu Kanunun yayımı tarihine kadar ödenmemiş olan;
*Üyelerimizin borsamıza olan aidat, ücreti borç asılları, yapılandırmaya tabi tutulabilecektir.
*Üyelerimizin 2021 yılı aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında değildir.
*Üyelerimizin 2020 yılı ve öncesi dönemlere ait aidat ödemeleri yapılandırma kapsamında olacaktır.
2. VERGİ MÜKELLEFİYETİ SİLİNEN ÜYELER
17/11/2020 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 7256 sayılı Kanun kapsamında yer alan, "vergi mükellefiyeti sona ermiş üyelerin, vergi mükellefiyetinin sona erdiği tarihten sonraki borç asıl ve faizlerinin re'sen silinmesi" uygulamasına, 7326 sayılı Kanunda yer verilmemiştir.
Bu nedenle vergi mükellefiyeti sona ermiş üyeler bakımından, 7326 sayılı Kanun kapsamında tesis edilmesi gereken bir işlem bulunmamaktadır. Bu kapsamdaki üyelerin 17/11/2020 tarihinden sonra tahakkuk etmiş ancak vadesi gelmiş bir borçları da bulunmadığından, Yapılandırma kapsamında olmadıkları değerlendirilmektedir. Öte yandan vergi mükellefiyeti sona ermiş olan üyelerin, mükellefiyetlerinin sona erme tarihinden önceki borçlarının asılları, 7326 sayılı kanun kapsamında yapılandırılabilmektedir.
3. BORÇ SİLİNMESİ ve ÖDEME
Yapılandırma kapsamındaki borç asıllarının tamamının kanunda belirtilen ve şekilde ödenmesi halinde faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların tahsilinden vazgeçilir. Bununla birlikte yapılandırma kapsamında olan ve Kanunun yayımı tarihinden önce kısmen veya tamamen ödenmiş olan borç asıllarına isabet eden faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacakların da tahsilinden vazgeçilir. Kanun kapsamındaki borçlar için yapılandırmaya başvuranların, borç taksitlerinin birincisini Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden dördüncü ayın sonuna kadar (31/10/2021), kalanını ise aylık dönemler hâlinde ve azami toplam altı eşit taksitte (son taksit tarihi 31.03.2022) ödemesi gerekmektedir. Azami altı taksite kadar olan yapılandırma hakkının ne şekilde kullanılacağını üye başvurusunda belli edecektir. Üye tarafından belirlenecek olan taksit adedi, ödenecek toplam borç tutarını değiştirmeyecektir.
Üyeler, Kanunun yayımlandığı tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar (30/09/2021) başvuruda bulunabileceklerdir. Başvurularda, yapılandırma kapsamında kaç taksit talep edildiğinin belirtilmesi gerekmektedir.
4. MUHASEBE İŞLEMLERİ
Bu fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi hâlinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer'i alacaklar ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir. Bu ana kadar yapılan tahsilatlar Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 58 inci maddesinde belirtilen sıralamaya göre borçtan düşülür ve kalan kısma 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun uyarınca günlük gecikme zammı tahakkuk ettirilmeye devam edilir.
5. UYUŞMAZLIK KONUSU ALACAKLAR
Yapılandırmadan faydalanacak kişilerin, yapılandırmaya konu borçlarına dava açmamaları, açılmış davalardan vazgeçmeleri şarttır.
Bu Kanunun yayımı tarihinden önce dava konusu edilmiş ve/veya mahkemece hükme bağlanmış ve kesinleşmiş olanlar dâhil olmak üzere icra takibi başlatılmış alacaklar için, borçlunun bu fıkra hükümlerinden yararlanmak üzere başvuruda bulunması hâlinde davalar ve/veya icra takipleri sonlandırılır.
6. 7256 SAYILI KANUN KAPSAMINDA YAPILANDIRILAN ALACAKLAR
Üyelerin 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmış olduğu alacaklar kural olarak 7326 sayılı Kanun kapsamında değildir. Bu bakımdan 7256 sayılı Kanun kapsamında yapılandırması devam eden ve taksitlerini vadesinde ödemeye devam eden üyelerin mevcut yapılandırmalarına uygun davranmaları gerekmektedir.
7256 sayılı Kanun kapsamında taksitlerden herhangi birisini ödemediği için yapılandırması bozulan ve ödenmemiş anapara, faiz ve fer'isi yeniden tahakkuk ettirilen üyelerin 7326 sayılı Kanun kapsamında yapılandırmaya başvurması mümkündür.
Bilgilerinizi rica ederiz.
Saygılarımızla.
Borsa Üyelerini İlgilendiren 7326 Sayılı Kanun Açıklamaları