İHATA DUVARI YAPIM İŞİ

  • 23.07.2013
  • tarsustb

Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak mal/malzemeler ve hizmete ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR VE SÖZLEŞME
Madde 1 - Kuruma ilişkin bilgiler
1.1. İdarenin;
a) Adı: T.C. Tarsus Ticaret Borsası
b) Adresi: Adana Cd. 3111 sokak Borsa Sarayı Kat:2 Tarsus
c) Telefon numarası: 0324 624 16 68
ç) Faks numarası: 0324 624 40 75
d) Elektronik posta adresi: tarsustb@tobb.org.tr
e) İlgili personelinin adı, soyadı ve unvanı: Hasan ŞANLI – Genel Sekreter

 
1.2.İstekliler, satın alma teklifine ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler.İhata Duvarına ait çizim Ek 1 de gösterilmiştir.
Madde 2 - Teklif konusu alıma ilişkin bilgiler
2.1. Temin konusu malın/ürünün/hizmetin
a) Adı: T.C. Tarsus Ticaret Borsası İHATA DUVARI YAPILMASI
b) Yapılacağı yer: T.C. Tarsus Ticaret Borsası Borsa Pazar Yeri ve Satış Salonu Yeni Hizmet Alanı Ek1 de gösterilen yer
c) Miktarı (fiziki) ve türü: YAKLAŞIK 396 METRETULL
Yeni mülkiyeti çevreleyen , 25 cm kalınlıkta , genel tanımı ile doğu güney ve batı cephelerde mevcut saha çevre duvarı üst kotu ile aynı bitiş kotunda , brüt beton yüzeyli , belli aralarla dilatasyon derzleri bırakılmış, fuga çıtaları ile şekillendirilmiş, kalıptan sonra tüm çapakları alınarak temizlenmiş bir betonarme perde çevre duvarı yapılacaktır . Tipik betonarme donatısı ve temel boyutları  inaşaatı devam eden yerimizE ait projesinde gösterilmiştir .
Plankote teklif sahibi firma tarafından yapılacak ve duvar yükseklikleri plankoteye göre bulunacaktır .Kullanılacak beton en az C 25  sınıfı olacaktır.
Yeni yapılacak çevre duvarı üzerine  0,63m  cm yükseklikte , 4,4mm kalınlıkta, polyester kaplamalı panel üzerine 45 cm çapında sarımlar arası mesafesi 19 cm o,50mm kalınlıkta galvaniz sacdan jiletli tel monte edilecektir .
d) Teslim tarihi : İstekli Teklif sonuç tarihinden sonra.
Madde 3 – Teklife ilişkin bilgiler ile teklif ve son teklif verme tarih ve saati
3.1.
a)Teklif kayıt numarası: TTB.33.501/B. İHATA DUVAR
b) Teklif usulü: Doğrudan satın alma.
c) Tekliflerin sunulacağı adres: T.C. Tarsus Ticaret Borsası Adana Cd. 3111 sokak Borsa Sarayı Kat:2 Tarsus
ç) Tekliflerin sonuçlandırılacağı adres: T.C. Tarsus Ticaret Borsası Adana Cd. 3111 sokak Borsa Sarayı Kat:2 Tarsus
d) Teklif (son teklif verme) tarihi: 07.08.2013
e) Son teklif verme saati: 12:00
f) Tekliflerin değerlendirilmesi: Son seklif tarihinden itibaren 15 gün içinde
g) Tekliflerin değerlendirilmesi için  toplantı yeri: T.C. Tarsus Ticaret Borsası

 
3.2. Teklifler (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere kapalı zarf içinde evrak ayıt numarası alınmak suretiyle verilecektir.
a)Son teklif verme saatine kadar kuruma ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz.
b) Anahtar teslim alım işi olduğu için kısmi teklif verilemez. İstekliler, ödenecek vergi (KDV hariç), resim, harç ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahil edilerek verilecektir.Bunlara ait artış ve farkları ileri sürerek herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
c) Teklif geçerlilik süresi 60 gündür.

 
3.3. Verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz.
3.4. Teklif tarihinin tatil gününe rastlaması halinde , takip eden ilk iş günü aynı saate kadar verilen teklifler kabul edilir.
3.5. İşe ait  doküman, ek ve bilgiler için, Hakan DALAMAN İletişim 0532 333 25 45
YAPIM İŞLERİNDE İŞ DENEYİMİNDE DEĞERLENDİRİLECEK BENZER İŞLERE DAİR REFERANS MEKTUBU ARANACAKTIR.

4. İşin yapılacağı yerin görülmesi
4.
1.
İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak, teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir.
4.2. İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır.
4.3. İstekli veya temsilcilerinin, işin yapılacağı yeri görmek istemesi halinde, işin gerçekleştirileceği yapıya ve/veya araziye girilmesi için gerekli izinler İdare tarafından verilecektir.
4.4. Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir.

5.Alt yükleniciler
İdarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. Alt yüklenicilerin yaptıkları işlerle ilgili sorumluluğu yüklenicinin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.

6.Teklif ve sözleşme türü
İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatlarının çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden vereceklerdir; istekliyle her bir iş kaleminin miktarı ile iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.İşin devamında fiyat farkı söz konusu değildir. İşyerinde ihzar edilen, herhangi bir cins ve türden malzemeler için,ihzarat bedeli adı altında ödeme yapılmayacaktır.İşin metrajının artması halinde % 40 artışa kadar verilen birim fiyatlar geçerlidir.İşin metrajının azalması halinde toplam bedelden düşülecektir.

7.Kısmi teklif verilmesi
İşin tamamı için teklif verilecektir.

8.Teklif ve ödemelerde geçerli para birimi
İstekliler teklifini gösteren fiyatlar ve bunların toplam tutarlarını Türk Lirası olarak verecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılacaktır.

9.Tekliflerin sunulma şekli
9.1.
Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere istenilen bütün belgeler bir zarfa veya pakete konulur. Zarfın veya paketin üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve İdarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenir veya kaşelenir.
9.2. Teklifler, belirtilen saate kadar sıra numaralı alındılar karşılığında İdareye (tekliflerin sunulacağı yere) teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir. Bu durum bir tutanakla tespit edilir
9.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilemez..

10.Geçici teminat
10.1. İstekliler, teklif ettikleri bedelin % 3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3'ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır.
10.2. İsteklinin ortak girişim olması halinde, toplam geçici teminat miktarı ortaklık oranına veya işin uzmanlık gerektiren kısımlarına verilen tekliflere bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir.
10.3. Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, 23/07/2013 tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir.
10.4. Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, İdare tarafından istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesi ile değerlendirme dışı bırakılacaktır.
10.5. Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır.Teminat Borsa veznesine ödenir.İsteklilerin geçici teminatı, teklifin sonucu açıklandığında yine borsa veznesinden iade edilir.İşin tamamını alan isteklinin geçici teminatı gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir.
a) Tedavüldeki Türk Parası.
b) Bankalar tarafından verilen teminat mektupları.

11.Kesin Teminat
Kesin Teminat İsteklilerin, teklif ettikleri bedelin %10 dur. Bu teminat, süresiz geçerli banka teminat mektubudur. Kesin teminat yer teslimi yapıldığı günle aynı gün verilir. Yer teslim tarihinden itibaren 3 ( üç ) gün içinde istekli mobilize olacak ve şantiye faaliyetlerini başlatacaktır.
 
Sözleşme konusu iş nedeniyle yüklenici istekli Maliye ve SGK’ya ödenmesi gereken her türlü vergi, resim ve harç asılları, ferileri ve cezaları ile, bunlardan doğan gecikme faizlerinin vadesinden ödenmemesi nedeniyle, hesaplanacak gecikme zamlarının ve 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu gereğince ödenmesi gereken prim aslı, idari para cezaları ve bunların vadelerinde ödenmemesinden doğan gecikme zamlarının,Kesin Teminat paraya çevrilerek bu borçlarına karşılık tutulur, varsa kalanı geri verilir.Teminat taahhüdün,hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği, keza işlerin usulüne göre tanımlanıp ikmal edildiği anlaşıldıktan ve bu işten dolayı herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra, Kesin Teminatın tamamı serbest bırakılır ve kesin kabulden sonra ilgiliye iade edilir.
 
12.Avans Teminatı
İş bedelinin %20 si kadar avans ödenebilir . Bu miktar yüklenici - isteklinin hakedişlerinden eşit miktarlarda kesilir. Bu avans; banka teminat mektubu, devlet tahvili , hazine bonosu ve benzeri teminatlar karşılığında verilir.
 
Yüklenici, İhmal, tedbirsizlik veya dikkatsizlik nedeniyle 3. şahıslara vereceği her türlü zararlardan ve bunların neticelerinden sorumlu olacaktır.Tüm bu sorumluluk halleri, işin Kesin Kabulüne kadar devam eder. İş yerinde SGK girişi yapılmamış ve sigorta kapsamına alınmamış işçi ve personel çalıştırmayacaktır. yüklenici - isteklinin , çalıştıracağı tüm işçilerin, personelin ve taşeronların ücret ve hak edişlerini ödemek, vergi ve SGK primlerini yatırmak zorundadır.
 
13.Ödemelerin Nasıl Yapılacağı
Yer teslimi yapıldıktan ve iş programı onandıktan sonra Avans Teminat başlığı altındaki oran üzerinden iş avansı ödenebilir. İş hakediş raporları düzenlenerek ve onanmasına müteakip her ayın son Çarşamba günü toplanan Tarsus Ticaret Borsası Meclisi tarafından onaylanan bu hakedişin bedeli 10 (on) iş günü içinde firmanın banka hesabına yatırılır. İşin sonunda kesin hakediş düzenler. Alacaklar, 3. kişilere kesinlikle temlik ve ciro edilemez.
 
14.Gecikme Halinde Uygulanacak Ceza-i Şart
İş programının onayından sonra işe başlayıp, bu programda belirtilen süreler ve şartlar dahilinde sözleşme konusu işi eksiksiz olarak geçici kabule hazır hale getirecek olan yüklenici –istekli iş programını mücbir sebepler dışında (mücbir sebebin takdiri Yönetim Kuruluna aittir.) uzatması ve geciktirmesi halinde geciken her gün için toplam bedelin %0,05 (binde beş) oranında cezai kesinti yapılır.Cezai kesinti hak edişten, hak edişte yeterli bakiye olmaması halinde teminattan kesilir.
 
15.Sigorta ve Sorumluluk
İş Sağlığı ve güvenliği çerçevesinde yapılması ve alınması gerekli her türlü önlemi yüklenici istekli yerine getirmekle sorumludur.Meydana gelebilecek veya doğabilecek her türlü kaza, olay ve benzeri ile çalışanlara gelebilecek zararlardan tek başına sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt eder.
 
16.Fesh
“Ölçümleme Tutanağı” tanzim edilir. Ölçümleme tutanağında belirtilen imalatın kesin bedeli, sözleşmedeki usul ve cezalara göre değerlendirilir.
 
 
Doğrudan temin yöntemiyle karşılanacak hizmet/mal/ürün işi alımları sürecinde ilân yapılması zorunluluğunun bulunmaması ve bu yöntemin uygulandığı hallerde ilan ve süre hükümlerine uyulması veya uyulmaması idarenin inisiyatifi ve takdirinde olup En Uygun ve avantajlı teklif isteklileri ile doğrudan pazarlık yapılması da idarenin takdirindedir. Kurumun zarara uğramasını önlemek amacıyla teklif içeriğinde yazılmamış hususlarla ilgili olarak istekli kurumu zarara uğratacak herhangi ve hiçbir sebebi teklifte bulunmadığını söylerek veya yazılı olarak gösteremez. İstekli teklifini bu şartlar altında vermeyi ve kendisinde kalması halinde yerine getirmeyi kabul ve taahhüt eder.
İHATA DUVARI YAPIM İŞİ