28

Tarsus Ticaret Borsası, Çukurova Kalkınma Ajansı, 2014 yılı Üretim ve Çevre Altyapısını İyileştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında sağlanan mali destek ile Tarsus Ticaret Borsası’nda ‘Tarsus Ticaret Borsası ÇKA ile borsacılıkta Türkiye’de bir ilke imza atıyor’ isimli destek sözleşmesi kapsamında bir hizmet alım ihalesi sonuçlandırmayı planlamaktadır.

[Devamını oku...]

02
BUĞDAY SATIŞ İHALESİ

Bahçe Kültürleri Araştırma İstasyon Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Alata/Mersin 2014 yılı üretimi 280 ton buğday satışı 0,780 TL/Kğ muhammen fiyatla 09/06/2014 Pazartesi saat 10:00 da Borsamız Satış salonunda gerçekleştirilecektir.Geçici teminat tutarı 6.552,00 TL'dir.Her türlü masraf alıcıya aittir.Satışa ait şartname döner sermaye saymanlığından mesai saatlerinde temin edilebilir.

[Devamını oku...]

20
TARIM ÜRÜNLERİNE YÖNELİK DEPO,BÜRO VE BENZERİ İNŞAAT İŞLERİ İLANI

Tarsus Ticaret Borsası Tarım Ürünlerine Yönelik Depo, Büro ve benzeri Yapım İşleri İnşaatı Yapım İşleri’ne ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

Anahtar teslimi üzerinden kapalı zarf teklif usulü ile yapılacaktır.
1-) İdarenin
a) Adresi                                        :82 evler Mahallesi 3111 sok. Kat:2 No : 94 – TARSUS
b) Telefon ve Faks Numarası        : 0.324 624 40 74 – 0.324 624 16 68
c) Elektronik Posta Adresi            : tarsustb@tobb.org.tr; genel sekreter@tarsustb.gov.tr
 
2-) İş Konusu Yapım İşinin
a) Niteliği, Türü, Miktarı : Tarsus Ticaret Borsası Tarım Ürünlerine Yönelik Depo, Büro ve benzeri Yapım İşleri İnşaatı
b) Yapılacağı Yer                        : Şahin Mah. 3294 Sok. 30 MIVB pafta 4612 ada 6 numaralı parsel,Tarsus
c) İşe Başlama Tarihi             : Sözleşmenin imzalandığı tarihiden itibaren iş yeri teslimine  takiben  işe başlanacaktır.  
d) İşin Süresi                       : Yer tesliminden itibaren……………(…………..) takvim günüdür. (…..ay) (Sözleşme mucibi Yapım Süresi Açıklaması) 
3-) Yapım İşine Ait Tekliflerin sonuçlandırılması
a) Yapılacağı Yer                  : Tarsus Ticaret Borsası Hizmet Binası
b) Tarih ve Saati                  : Son teklif tarih ve saatinden sonra
 
4-Teklife katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. Teklife katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1- Tebligat için adres beyanı; ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası ile elektronik posta adresi.    
4.1.2- Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi.
          1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya Teklif tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya Teklif tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4.1.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri
           1)Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
 2)Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri.
4.1.4- 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin (a), (b), (c), (d), (e), (g) ve (i) bentlerinde sayılan durumlarda olunmadığına ilişkin yazılı taahhütname,
4.1.5- Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.      
4.1.6- Şekli ve İçeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.        
4.1.7- Teklif konusu veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.8- Teklif dokümanının satın alındığına dair belge
4.2- Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1- Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 70 oranından az olmamak üzere Teklif konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler, 
5- Teklife sadece yerli istekliler katılabilecektir
6-Teklif dokümanı Tarsus Ticaret Borsası adresinde görülebilir ve 500.-TL (beşyüztürklirası) karşılığı aynı adresten CD içinde temin edilebilir. Teklife teklif verecek olanların Teklif dokümanını satın almaları zorunludur.
7-Teklifler Teklif saatine kadar Tarsus Ticaret Borsası Genel Sekreterliğine verilebilecektir.
8-İstekliler tekliflerini, Anahtar teslimi götürü bedel üzerinden vereceklerdir. Teklif sonucu, üzerine Teklif yapılan istekliyle anahtar teslimi götürü bedel sözleşme imzalanacaktır
9-İstekliler teklif edilen bedelin % 3 (yüzde üç) ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
10- Verilen tekliflerin geçerlik süresi, Teklif tarihinden itibaren en az 120 (yüzyirmi) takvim günü olmalıdır. Teklifler, 04.04.2014 saat 17;00 ye kadar, Tarsus Ticaret Borsası Hizmet Binası adresine elden teslim edilecektir.Bunundan dışında sunulan teklifler alınmayacaktır.
11-Konsorsiyum olarak teklif verilemez.
12- İdaremiz 4734 sayılı kamu ihale kanunu hükümlerine tabi olmayıp ihaleyi yaptırıp yaptırmamakta veya dilediğine yaptırmakta yahut belirtilen işleri bölerek birden fazla şahıs yâda firmaya vermeye tam yetkilidir.
 
ÖNEMLİ NOT:
İstekliler aynı zamanda yukarıdaki şartlar dâhilinde anahtar teslim götürü teklif ile birlikte anahtar teslim imalat ve montaj ile bilumum yapım işlerine ait işçilik teklifinde de bulunabileceklerdir. Bu durumda İHZARAT işveren tarafından sağlanmış olacaktır.
 

[Devamını oku...]

25

 

Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak mal/malzemeler ve hizmete ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
ÇELİK SİLO TEMELİ ZEMİN ISLAHI ( JET GROUT )
TARSUS TİCARET BORSASI
Borsa Meclisinin 27/11/2013 tarih ve 07-57/4 sayılı kararı ile Depo, silo, işyeri ve benzeri hususlarda kurulan AR-GE komisyonunun fizibilite, fiyat araştırma, etüt ve benzerleri iş, hizmet, ürün ve mal alım gayesiyle bu teklife çıkılmıştır.

[Devamını oku...]

17
BU İLAN YÜRÜRLÜLÜK KAPSAMINDA DEĞİLDİR. İHALESİ TAMAMLANMIŞTIR.   Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak mal/malzemeler ve hizmete ilişkin ay...

[Devamını oku...]

02
2014 Yılı İle İlgili Üyelerimize Önemli Duyurular
Sayın Üyemiz, 2014 yılı içinde Borsamız ve genel iş ve işlemlerinizle ilgili duyuruları sizlerin iletişim adreslerine gönderdik.Ayrıca WEB s...

[Devamını oku...]

27
Doğrudan Temin Usulü ile alımı yapılacak mal/malzemeler ve hizmete ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR...

[Devamını oku...]

16
BORSA PAZAR YERİ İNŞAATI MİMARİ MÜHENDİSLİK PROJE İŞ KALEMLERİ HİZMET İŞİ ALIMI

BORSA PAZAR YERİ İNŞAATI MİMARİ MÜHENDİSLİK PROJE İŞ KALEMLERİ HİZMET İŞİ ALIMI


[Devamını oku...]

Sayfa 32 / 32İlk   Geri   23  24  25  26  27  28  29  30  31  [32]  İleri   Son