Genel Sekreter

Borsa’nın idari sicil amiridir. Yönetim Kurulu tarafından alınan kararlar ve yasal mevzuat doğrultusunda Borsa faaliyetlerinin yürütülmesinden sorumludur.

 

Yönetici Asistan

Genel Sekretere görevlerinin yerine getirilmesinde verilen sorumluluklar doğrultusunda yardımcı olmak, Borsa’nın hizmet birimlerinin isleri ile ilgili planlama, uygulama, denetim ve koordinasyon faaliyetlerinin yürütülmesinde Genel Sekreter'e yardımcı olmak. Borsa organlarına ait kararların icrasında hizmet birimlerinin görev ve sorumluluklarını yerine getirmelerinde Genel Sekreter'e yardımcı olmak. Borsa yönetiminin, sektör kuruluşlar ve devlet kademeleri ile ilişkilerinin yürütülmesinde Genel Sekreter'e yardımcı olmak. TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında gerekli faaliyetlerin yürütülmesinde Genel Sekreter'e yardımcı olmak, Yönetim Organları tarafından yürütülen faaliyetlerin organizasyonundan sorumlu olmak, ana iş planı içindedir. Bu ana iş planları dahilinde doğrudan Yönetim Kurulu Başkanı ile Genel Sekretere bağlıdır.

Bu kapsamda;

Resmi ve özel yazışmalarını yürütülmesini takip eder. Başkanlık Makamının dâhil olduğu her türlü toplantı, protokol ve tören işlerini düzenler, yürütür ve bunlara ilişkin gerekli hazırlıkları yapar, Başkanlık Makamının dâhil olduğu her türlü ziyaret, davet, karşılama, uğurlama ve ağırlama, ulusal ve dini bayramlarla ilgili faaliyetleri düzenler, yürütür ve diğer kuruluşlarla koordine eder, Başkanlık Makamının günlük, haftalık ve aylık programını düzenler ve takip eder, Başkanlık Makamının günlük ziyaretçi akışını düzenler, Başkanlık Makamına gelen tüm resmi yazı, dilekçe, e-posta, tebrik/kutlama mesajları vb. evraklarla ilgili gerekli takibi yaparak, gerektiğinde makama arz eder, Başkanlık Makamının her türlü ulaşım ve konaklama ihtiyaçlarını koordine eder ve yürütür, Başkanlık Makamının yurt içi ve yurt dışı seyahatlerinde gerekli hazırlıkları ve organizasyonu gerçekleştirir Başkanlık Makamının konuşmacı olarak katılacağı toplantılarda konuşma metinlerinin ve/veya bilgi notlarının hazırlanmasında koordinasyonu gerçekleştirir.

 

Muhasebe

5174 sayılı TOBB Kanunu kapsamında yayınlanan Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olarak muhasebe faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinden sorumludur

 

Borsa Muamelat

5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında yayınlanan Borsa Muamelat Yönetmeliği'nde tanımlı faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur. Yönetim kurulu, meclis ve disiplin kurulu toplantılarını takip eder, üyelerin toplantılara devam durumlarını takip eder, Yönetim kurulunun aylık ve yıllık faaliyetlerini ilgilendiren konularda gerekli bilgi ve belgeleri temin edip, taslak rapor halinde genel sekreterin değerlendirmesine sunar, Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini takip eder, toplantılarını ve toplantılara dair çalışmaları takip eder, Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri, mevzuat ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütür, Üyelerinin aidat yükümlülüklerinden doğan borç tahakkukunu ve tahsilatını yapar, borç durumlarının tebligatını ve takibini yapar, hukuk müşaviri vasıtası ile icra takibi işlerini yürütür. Personelin özlük işlerinin yürütülmesinden, personel performanslarının yönetilmesinden sorumludur. TOBB Akreditasyon Sistemi kapsamında gerekli faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur. Borsamız tarafından uygulanmakta olan yönetim sistemlerinin geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmekten sorumludur. Borsa tarafından gerçekleştirilen faaliyetlerin duyurulması ve paydaşlarla ilişkilerin yürütülmesinden sorumludur.

 

Tescil

5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında yayınlanan Tescil Yönetmeliği’ne uygun olarak tescil işlemlerinin gerçekleştirilmesi, istatistiki analizlerin yapılarak yayınlanmasından sorumludur. Borsaya dahil maddelere ait alım satımların (alivre ve vadeli olanlar dahil) mevzuat, meclis ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak tescillerinin yapıldığı servistir. Tescile intikal ettirilen alım satım beyannamelerinde (alivre ve vadeli olanlar dahil) firma unvanlarının, vergi bilgilerinin, birim fiyatının rayiç fiyatlara uygunluğu araştırılarak, imzaların doğruluğu incelenir ve eksik bilgiler tamamlatılır. Gelir Vergisi Genel Tebliğleri uyarınca zirai stopajının kontrolünden sonra, usulüne uygun bir şekilde tescil işlemi yapılarak ücreti tahsil edilir. Teminat defterleri işlenerek, muhtasar yönünden borçlu firmalar takip edilir. Tescile intikal eden tüm maddelere ilişkin günlük, haftalık, aylık ve yıllık bültenler kontrol edilir.

 

Dış Ticaret

Dış ticaretle ilgili, İstatistiki veri tabanlarını oluşturur, güncellemesini yapar ve istatistiki bültenler hazırlar. Dış ticaretle ilgili, Üyelerden ve çeşitli kişi ve kurumlardan gelen bilgi taleplerini cevaplar. Borsanın kendisinin finanse ettiği ya da dış kaynaklı projelerin hazırlanması, uygulanması ve raporlanması çalışmalarını yürütür. Üye eğitimi ile ilgili çalışmaları gerçekleştirir. Yetkili organlarca uygun görülen toplantı, sempozyum vb düzenler. Başka kurumlarca düzenlenen toplantı ve organizasyonlara katılım sağlar ve izleme raporlarını hazırlar. İş birliği yapılan uluslararası kuruluşlarla yazışmaları yapar. Borsanın ve üyelerinin dış ilişkiler ve dış ticaret kapasitesini geliştirici çalışmaları gerçekleştirir. Borsa üyeleriyle ilgili mevzuat değişikliği, toplantı, haber vb. duyuruları yapar.

 

Bilgi İşlem

Gerekli yazılım ve donanım desteğinin sağlanması gibi faaliyetleri yürütür. Bilgi ve iletişim teknolojileri alt yapısının gelişen teknoloji ve paydaş ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi ve verimli şekilde sürdürülmesinden sorumludur. Borsa hizmet binasının fiziksel ve teknik (bilgisayar donanım ve yazılım, sunucular, elektrik, santral, telefon ve network) alt yapı sorunlarının giderilmesi ve mevcut alt yapının iyileştirilmesi,

 

Depo ve Kantar Sorumlusu

Borsanın tasarrufundaki kaynaklar ve yapılan hizmetlere ilişkin işlemlerden sorumludur.

 

Yardımcı Personeller

5174 Sayılı TOBB Kanunu kapsamında Borsa idari işlerinde hizmet alınan görevli personellerdir.

 

Hizmetli Personeller

Borsanın genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı ve iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalıştırılan personellerdir. Borsaya ait yerlerin, çeşitli araç gereçlerin, mefruşatın ve benzerleri temizlemek, birimler arasında evrak ve belgeleri taşımak, dağıtımını yapmak ve toplamak, üye, misafir, konuk, ziyaretçi ve büro personeline ikramda bulunmak, servis yapmak. Borsada çalışma saatleri içindeki tatil zamanlarında ve saatlerinde nöbet tutarak gerektiğinde personelin yapacağı işe yardımcı olmak.