Eksper Tebliği

Sayın ,

TARSUS Borsa Eksper listesi

TTB33.G. …../…./2022

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunun 51.maddesi gereği ve mezkur kanunun Oda ve Borsalarda Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listelerini Düzenleme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik gereğince Borsa Meclisimizin ………/…../2022 tarih ve …….. sayılı oturumunda ;

……………………………………….………………………………………………………………..

Borsa Eksperliği üyeliğine seçilmiş bulunmaktasınız. Onaylanan listeleriniz Borsamız ilan panosunda 1 ay süreyle askıdadır.

Eksperliğe seçilenlerde aranacak vasıflar :

  1. a) 70 yaşını aşmamış olmak,
  2. b) Üniversitelerin en az dört yıllık lisans eğitim veren fakültelerinden veya bunlara denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt içi ve yurt dışı öğrenim kurumlarından mezun olmak,
  3. c) İflas etmemiş yada iflas etmiş olsa bile itibarını yeniden kazanmış olmak,
  4. d) Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,
  5. e) Taksirli suçlar hariç olmak üzere iki yıldan fazla hapis cezası ile cezalandırılmamış olmak; yahut affa uğramış veya tecil edilmiş olsalar bile basit ve nitelikli zimmet, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, evrakta sahtekarlık, inancı kötüye kullanma, yalan yere tanıklık, kaçakçılık, hileli iflas, görevi kötüye kullanma, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs yada iştirak suçlarından dolayı hüküm giymemiş olmak gerekir.

Bu maddenin (b) bendinde yazılı husus öğrenim durumunu tevsik eden belge ile (d) ve (e) bendinde yazılı hususlar ise adli sicil kaydıyla belgelenir.

Borsalarda eksper olarak görev yapanlar, kendilerini, eşlerini ve üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımları ile evlatlıklarını ilgilendiren işlerde görev alamaz. Eksperlerin görev süreleri dört yıl olup, bunların görev süresi, bir sonraki genel seçimlerden sonra yeniden düzenlenecek listelerin onaylanmasına kadar devam eder. Tebliğ olunur.

Bilgisini rica ederim.

Saygılarımla,

Hasan ŞANLI

Genel Sekreter