Ticaret sicili veya esnaf ve sanatkârlar sicilindeki kaydının terkin edildiğini gösteren Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneğini veyahut ilgili ticaret sicili memurluğundan veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğünden alınmış bir yazıyı dilekçe ekinde doğrudan veya şubeler vasıtasıyla borsaya ibraz eden üyenin kaydı yönetim kurulu kararıyla silinir.

Ticareti terk, vergi mükellefiyetinin sona ermesi, vefat ve benzeri sebeplerle üyenin işini bıraktığını başvuru üzerine veya resen öğrenen ilgili borsa, öncelikle bunlardan ticaret sicili veya esnaf ve sanatkâr sicilinden kaydını terkin ettirmeyenleri terkin işleminin yapılması için ilgili ticaret sicili memurluğuna veya esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğüne bildirir. Bu bildirim üzerine, ticaret sicili memurluğu ile esnaf ve sanatkâr sicili müdürlüğü gerekli işlemleri yapmakla yükümlüdür.

 

 

 

TİCARETİ TERK HALİNDE KAYIT SONLANDIRMA  Dilekçe Örneği-Sicil Müdürlüğü Dilekçe Örneği- Vergi Dairesi
*Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe,
*Ticaret Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin tescilin ilan gazeteleri veya Esnaf ve Sanatkârlar Sicilinden kaydın silindiğine ilişkin evrak,
*Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi,
Tarsus Ticaret Borsası
Genel Sekreterliği'ne

Borsanızda …………... sicil numarasında kayıtlı bulunan firmamı..…/....../……. Tarihinden itibaren ........................................................................Sicil Müdürlüğünden kapattığımdan dolayı bu tarih itibariyle, borsanızda bulunan kaydımın silinmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Ad- Soyad
Firma Ünvanı Kaşe
İmza


Eki;
1-İlgili Sicil Müdürlüğü Yazısı ( Aslı )
2- Vergi Dairesi İlişik Kesme Yazısı ( Aslı )
Tarsus Ticaret Borsası
Genel Sekreterliği'ne

Borsanızda …………... sicil numarasında kayıtlı bulunan firmamı..…/....../……. Tarihinden itibaren ........................................................................Sicil Müdürlüğünden kapattığımdan dolayı bu tarih itibariyle, borsanızda bulunan kaydımın silinmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Ad- Soyad
Firma Ünvanı Kaşe
İmza


Eki;
1-İlgili Sicil Müdürlüğü Yazısı ( Aslı )
2- Vergi Dairesi İlişik Kesme Yazısı ( Aslı )
     
MERKEZ VEYA ŞUBELERİN NAKLİ HALİNDE KAYIT SONLANDIRMA Dilekçe Örneği-Merkez Dilekçe Örneği-Şube
*Kayıt silme talebini bildirir kaşeli ve imzalı, adres ve telefon bilgileri içeren dilekçe,
*Ticaret Sicilinde merkez naklinin yapıldığına ilişkin tescilin ilan gazeteleri,
*Kapanış tarihine kadar tahakkuk etmiş bulunan borçların ödenmesi.
Tarsus Ticaret Borsası
Genel Sekreterliği'ne

Borsanızda …………... sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimizin merkezi nakli yaptığı ……/……./......... tarihli Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayınlanmış olup, bu tarih itibariyle borsanızda bulunan kaydımızın silinmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.

Saygılarımla.

Ad- Soyad
Firma Ünvanı Kaşe
İmza


Eki;
1-İlgili Sicil Müdürlüğü Yazısı ( Aslı )
2- Vergi Dairesi İlişik Kesme Yazısı ( Aslı )
Tarsus Ticaret Borsası
Genel Sekreterliği'ne

Borsanızda …………... sicil numarasında kayıtlı bulunan şirketimiz ……/……./......... tarihli Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde şube kapanışı yaptığını ilan ettirdiğinden, bu tarih itibariyle borsanızda bulunan kaydımızın silinmesi hususunu bilgilerinize arz ederiz.


Saygılarımla.

Ad- Soyad
Firma Ünvanı Kaşe
İmza


Eki;
1-İlgili Sicil Müdürlüğü Yazısı ( Aslı )
2- Vergi Dairesi İlişik Kesme Yazısı ( Aslı )
     
VEFAT HALİNDE KAYIT SONLANDIRMA Dilekçe Örneği-Vefat  
*Varis tarafından yazılmış imzalı, adres ve telefon bilgilerinin bulunduğu dilekçe,
*Vefat tarihini belirten bir belge ( Ölüm Kağıdı )
Borsanızda …………... sicil numarasında kayıtlı bulunan ……………………………. ünvanlı üyeniz …../……/……. tarihinde vefat etmiş olduğundan bu tarih itibariyle borsanızda bulunan kaydının silinmesi hususunu bilgilerinize arz ederim.

Saygılarımla.

Ad- Soyad ( Varis )
Firma Ünvanı Kaşe
İmza


Eki;
1- Ölüm Kağıdı
 

 

 

 

Borsalar, Kanunun 32 nci maddesi uyarınca her yılın Ocak ayında üye kayıtlarını güncelleştirir. Buna göre; içinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk gününden, güncelleştirme işleminin yapılacağı ana kadar adres ve durumları tespit edilemeyenler ile bu süre zarfında borsa maddeleri üzerine alım satımı bulunmayanların üyeliği meclis kararıyla askıya alınır ve bunlar borsa hizmetlerinden yararlanamaz. Üyeliğin askıya alınması, üyelerin isimlerinin meslek grupları ve seçmen listelerinden silinmesini ve bu üyelerin aidat tahakkuklarının durdurulmasını kapsar.

 

İçinde bulunulan yıldan önceki ikinci yılın Ocak ayının ilk günü ve sonrasında borsaya kaydolan üyeler hakkında bu maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz.

 

Borsa maddeleri üzerinde alım satımın bulunmaması nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, borsaya tabi maddeler üzerinde alım satım işleminin bulunduğunun belgelendirilmek kaydıyla beyan üzerine veya resen tespit edilmesi halinde bu üyelerin üyeliği meclis kararıyla askıdan indirilir ve isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Ancak bunlar, aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine dahil edilmez.

 

Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınanlardan, adres ve durumlarını bildirenlerin üyeliği meclis kararıyla askıdan indirilir ve bu üyelerin isimleri meslek gruplarına dahil edilerek aidat tahakkukları yeniden başlatılır. Ancak bunlar, aidat borçlarının tamamını ödemedikçe seçmen listelerine dahil edilmez.

 

Adres ve durumunun tespit edilememesi nedeniyle üyeliği askıya alınan üyelerden, üyeliğin askıya alınmasına ilişkin meclis kararını takip eden yılbaşından itibaren iki yıl içinde adres ve durumlarını bildirmeyenlerin kayıtları, yönetim kurulunun teklifi ve meclisin kararıyla borsadan silinir.

 

 

Bu maddenin uygulanmasından ilgili organlar sorumludur.